Oświadczenie i Regulamin

Oświadczenie do formularza rejestracji.

Oświadczenie:

Wyrażam zgodę na umieszczenie udzielonych informacji o adresie e-mail i moich danych osobowych w bazie danych Firmy „Ricand House” i na ich dalsze przetwarzanie w celach statystycznych, informacyjnych i marketingowych. Udzielający informacji ma prawo dostępu do swoich danych i do ich poprawiania. Przetwarzanie danych osobowych następować będzie na warunkach określonych ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami). Administratorem danych osobowych jest Firma „Ricand House” Administrator danych osobowych jest uprawniony do powierzenia przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi w drodze umowy zawartej na piśmie zgodnie z art. 31 ww. ustawy.
Zgadzam się także na wykorzystanie mojego adresu email podanego wyżej, w celu przesyłania przez Firmę „Ricand House” informacji handlowych zgodnie z ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczna (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, ze zmianami). Respondent ma możliwość zrezygnowania z otrzymywania tych informacji w dowolnej chwili.

Regulamin

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z korzystaniem przez Korzystających z serwisu http://ricandhouse.com/ jest Firma „Ricand House” z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Fieldorfa 14 03-984 Warszawa), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331146, NIP 113-21-87-757.

2. Udostępnione przez Korzystających dane osobowe zbierane są w celach marketingowych, informacyjnych oraz statystycznych. 3. Wszystkie gromadzone dane osobowe udostępniane są przez Korzystających dobrowolnie. 4. Udostępniając swoje dane osobowe, Korzystający mają prawo do ich kontroli, poprawiania oraz uaktualniania, a także usuwania.

5. Korzystający zobowiązany jest do podania prawdziwych danych. W przypadku stwierdzenia, że dane nie są prawdziwe, Administrator ma prawo usunąć jego dane. Powyższe postanowienia nie wyłączają prawa Administratora do dochodzenia odszkodowania odpowiadającego wysokości poniesionej z tego tytułu szkody.

6. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik portalu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Firmę „Ricand House” podanych danych, w celach wskazanych powyżej, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz. 833, z późn. zm.) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U.2002, nr 144, poz. 1204). Administrator danych osobowych jest uprawniony do powierzenia przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi w drodze umowy zawartej na piśmie zgodnie z art. 31 ww. ustawy.

KONTAKT

Zadzwoń / zapytaj o mieszkanie
  Biuro sprzedaży jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00.
  W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt telefoniczny.

  Phone

  tel./fax: (22) 671 06 40
  tel./fax: (22) 671 06 44
  tel.: 502 685 511
  tel.: 501 024 527

  Mail

  biuro@ricandhouse.pl